• TwitterRSS
 • Domů na Webylon
 • Kritika W3C
 • Historie, CSS
 • V kaskádovém ringu

  6. srpna 2004

  Pojmem „CSS Box model“ se myslí ta část kaskádových stylů, která definuje rozměry zobrazovaných elementů. Určuje jejich vycpávku (padding), orámování (border) a odstup od ostatních (margin). Specifikace i implementace těchto zásadních a často užívaných stylů jsou typickým příkladem chaosu, který na webu panuje.

  Vyskytují se totiž dvě různé implementace. Jedna se řídí doporučením W3C, druhá nikoliv. Podle doporučení určuje šířka v CSS šířku obsahu, tzn. vycpávka a okraj se k ní přidávají. Nazvěme tento model „obsahový“. Druhému modelu říkejme „okrajový“, v něm se totiž počítá šířka včetně okraje a vycpávky. Stejná pravidla pochopitelně platí i pro výšku.

  Kaskádové styly byly vytvořeny, aby nahradily prezentační části HTML, proto můžeme najít počátky box modelu už v HTML.

  1994
  Netscape 1.0 doplňuje Mosaicem zavedený element <img> o atributy width, height a border. Rozměry určují šířku a výšku grafiky, okraj se přičítá. Jde tedy o model obsahový.
  1995
  Netscape 1.1 doplňuje Mosaicem zavedený element <table> o atributy width a height. Atribut border už existuje déle. Rozměry určují šířku a výšku tabulky včetně okraje. To je model okrajový.
  1996
  Konsorcium vydává první CSS doporučení. Nové vlastnosti width, height, padding a border dohromady určují model obsahový. (pozn.: vlastnost margin už existovala dříve)
  1997
  Netscape 4.0 implementuje některé části CSS. Poněvadž se snaží zejména o napodobení okrajů u tabulky, užívá model okrajový.
  1997
  Explorer 4.0 přebírá implementaci Netscapu. Užívá rovněž okrajový model.
  1998
  Konsorcium vydává druhé CSS doporučení, k box modelu přidává ještě vlastnost outline. Bez ohledu na to, že jsou v tomto okamžiku box modely prohlížečů jednotné, je opět prosazen obsahový model.
  1998
  Opera 3.5 implementuje část CSS a užívá model obsahový.
  1999
  Nové vykreslovací jádro Netscapu (Gecko) užívá obsahový model.
  2000
  Explorer 5.0 pro Macintosh přichází s vlastní CSS vlastností box-sizing, která umožňuje webmasterům nastavit libovolný box model. Zároveň zavádí rozdělení na dva režimy: standardní a zpětně kompatibilní. Ve standardním režimu používá model obsahový, v quirku okrajový.
  2000
  Mozilla též implementuje vlastnost -moz-box-sizing a režimy. Box model v závislosti na režimu nepřepíná.
  2001
  Explorer 6.0 zavádí režimy stejně jako jeho macintoshový bratříček. Ve standardním režimu používá model obsahový, v quirku okrajový.
  2003
  Opera 7.0 přebírá implementaci Explorerů a též implementuje box-sizing.
  2009
  Explorer 8.0 implementuje box-sizing.
  2011
  Konsorcium vydává revizi druhého CSS doporučení, která v mnohém ustupuje prohlížečům, ale v otázce box modelu ne.
  201?
  Konsorcium vydá třetí CSS doporučení, v němž už zahrne vlastnost box-sizing.

  Proti všem

  Za povšimnutí jistě stojí stav, který nastal v první polovině roku 1998. Světem se tou dobou šířily první prohlížeče s podporou CSS box modelu. Explorer 4.0 měl tržní podíl kolem 25 %, Netscape 4.0 o trošku více. Zbytek návštěvníků používal převážně starší verze těchto dvou. Explorer 3.0 uměl z CSS jen část (box model nikoliv), starší verze Netscapu ho neznaly vůbec. Jen přibližně 2 % lidí používala něco úplně jiného.

  Nastal příjemný okamžik, kdy se tvůrci prohlížečů v implementaci shodli. Více než polovina všech návštěvníků užívala prohlížeč podporující okrajový CSS box model. Ostatní neměli box model žádný.

  Konsorcium mělo při navrhování doporučení CSS 2 dvě možnosti:

  přijmout okrajový model
  doporučení by pak sice nebylo kompatibilní s CSS 1, bylo by ovšem plně kompatibilní s již dobře zavedenými prohlížeči.
  přijmout obsahový model
  bez ohledu na to, že ho tenkrát žádný používaný prohlížeč nepodporoval.

  Rozhodlo se pro obsahový model. Vznikla záminka k problémům. Spolupráceschopnost díky tomuto hodně utrpěla.

  V následujících letech byla v zájmu majoritního prohlížeče především zpětná kompatibilita. Proto se vůli konsorcia nepodřídil. V zájmu minoritních prohlížečů bylo získat větší podíl na trhu. Jelikož neměly, co ztratit, založili svůj marketing na propagaci W3C doporučení. Vůli konsorcia se tedy podřídily.

  Vznikla tak kuriózní situace. Na jedné straně Explorer s okrajovým box modelem. Na straně druhé zbytek světa s obsahovým box modelem.

  Sebevědomý Internet Explorer nedbá specifikací a vlastnost width interpretuje jako celkovou viditelnou šířku.

  — Jan Bien, Implementační chyby v prohlížečích - chybné rozměry boxů, Interval.cz, 9. ledna 2004

  Smutné na tom je, že za tento chaos nese plnou zodpovědnost konsorcium. Majoritní i minoritní prohlížeče se chovaly logicky a předvídatelně. Kdyby se v roce 1998 podařilo Netscapu zvrátit úpadek a stal by se majoritním, byl by nesoulad box modelů stejný. Pouze by si přední představitelé prohodili role.

  Hledisko použitelnosti

  Webmaster si nyní musí pamatovat, že šířka není šířkou, tedy vlastně je, respektive není, ale taky je. Takto zmatený člověk si pak kupuje malé boty a nikam se nevejdoucí nábytek.

  Naštěstí si může práci zjednodušit. Přepne-li Explorery do standardního režimu, dosáhne u téměř všech návštěvníků shodného obsahového modelu. Naopak přepne-li Mozillu CSS vlastností -moz-box-sizing: border-box;, Operu vlastností box-sizing: border-box; a nechá Explorer ve zpětně kompatibilním režimu, dosáhne spolehlivě shodného okrajového modelu.